Põhikiri

MTÜ INGLISE BULDOGIDE, KÄÄBUS- JA MOLOSSIDE EESTI TÕUÜHINGU PÕHIKIRI

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Inglise Buldogide, Kääbus- ja Molosside Eesti Tõuühing (edaspidi Ühing, inglise keeles The Estonian Society of the English Bulldogs Small- and Molossian type Dogs). Ühing on asutatud 11. mail 2006. a määramata tähtajaks.

1.2. Ühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3. Ühing ühendab kõiki Inglise buldogide ja molosside (Rahvusvahelise Künoloogia Föderatsiooni (Federation Cynologique Internationale – FCI) rühm 2, alarühm 2 ning rühm 9, alarühm 11) kasvatajaid ja omanikke vabatahtliku kuuluvuse alusel.

1.4. Ühingu eesmärk ja tegevused:

1.4.1. Eestis elavate Inglise buldogide ja molosside kasvatajate, -aretajate ja -omanike ühendamine ühtsesse organisatsiooni.

1.4.2. Ühing propageerib ja aitab kaasa puhtatõuliste Inglise buldogide ja molosside pidamisele, kasvatamisele ja aretamisele Eesti Vabariigis.

1.4.3. Ühing organiseerib ja korraldab Inglise buldogide ja molossidega seonduvaid loenguid, seminare, koolitusprogramme, näitusi ning muid üritusi, mis aitavad kaasa põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele.

1.4.4. Inglise buldogide ja molosside aretuse koordineerimine ja edendamine Eesti Vabariigis;

1.4.5. muude ülesannete täitmine, millised tulenevad käesolevast põhikirjast.

1.5. Ühing on iseseisev juriidiline isik kõigi seadustest tulenevate õiguste ja kohustustega. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, käesolevast põhikirjast, Ühingu kodukorrast, Eesti Kennelliidu põhikirjast ja FCI ning Eesti Kennelliidu poolt vastu võetud eeskirjadest.

1.6. Ühingul on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ning käsutamise ainuõigus.

 

2. ÜHINGU LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab Ühingu põhikirja ja soovib osaleda Ühingu tegevuses.

2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. Liikmeks astumisel tuleb esitada kirjalik avaldus ning tasuda sisseastumis- ja liikmemaks. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

2.3. Liikme õigused ja kohustused Ühingu suhtes tekivad alates tema liikmeks vastuvõtmise päevast.

2.4. Ühingu liikmel on õigus:

2.4.1. võtta osa Ühingu tegevusest ja osaleda kõigil üritustel;

2.4.2. võtta hääleõiguslikult osa Ühingu üldkoosolekutest või volitada kirjalikult enda esindamiseks üldkoosolekul mõnda teist Ühingu liiget. Igal Ühingu liikmel on õigus volituse alusel esindada kahte (2) liiget;

2.4.3. olla valitud Ühingu juhtimisorganitesse;

2.4.4. kasutada Ühingu üldises kasutuses olevat vara juhatuse või üldkoosoleku poolt määratud tingimustel ja korras;

2.4.5. saada informatsiooni Ühingu tegevuse ja rahaliste vahendite kasutamise kohta ning tutvuda dokumentidega;

2.4.6. saada üldkoosolekust osavõtnute nimekiri ja üldkoosoleku protokoll või selle osa ärakiri;

2.4.7. teha ettepanekuid Ühingu töö paremaks korraldamiseks;

2.4.8. kirjaliku avalduse alusel igal ajal Ühingust välja astuda.

2.5. Ühingu liige on kohustatud:

2.5.1. järgima Ühingu põhikirja;

2.5.2. täitma õigeaegselt Ühingu üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid. Kui otsuste täitmine on takistatud, peab liige sellest koheselt informeerima juhatust;

2.5.3. tasuma õigeaegselt iga majandusaasta eest liikmemaksu;

2.5.4. täitma Eesti Kennelliidu ja FCI normatiivakte ja eeskirju;

2.5.5. hoidma ja kaitsma Ühingu head nime ning seisma Ühingu eesmärkide ja põhimõtete eest;

2.5.6. teavitama Ühingut oma kontaktandmete muutumisest. Kontaktandmete muutumisest teavitamata jätmise korral loetakse liikmele edastatud teated kätte toimetatuks, kui need on edastatud liikme poolt Ühingule esitatud kontaktaadressile;

2.5.7. hoidma ja säilitama tema kasutuses olevat Ühingu vara.

2.6. Liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei ole täitnud oma liikmekohustusi või on kahjustanud Ühingut olulisel määral, samuti kui ta kahjustab oma tegevuse või tegevusetusega Ühingu või kaasliikmete mainet või tema kohta on jõustunud sanktsioonotsus Eesti Kennelliidu või mistahes õiguskaitseorgani poolt. Liikme välja arvamise aluseks võivad olla ka muud põhjused, eelkõige usalduse kaotus. Ühingust välja arvatud liikmele tuleb tema ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada. Ühingust väljaarvatud liige võib nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.

2.7. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus mittetulundusühingus lõpeb.

2.8. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab põhikirjaga ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata.

2.9. Isikul, kelle liikmelisus Ühingus on lõppenud, ei ole õigusi Ühingu varale.

 

3. ÜHINGU JUHTIMISORGANID

3.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või Ühingu muu organi pädevusse.

3.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

3.2.1. põhikirja ja selles ettenähtud Ühingu eesmärgi muutmine;

3.2.2. kodukorra vastuvõtmine ja selle muutmine;

3.2.3. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ning tasumise tähtaja määramine;

3.2.4. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

3.2.5. juhatuse otsusega Ühingust väljaarvatud liikme nõudel tema väljaarvamise otsustamine;

3.2.6. juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine;

3.2.7. majandusaasta aruande, aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;

3.2.8. Ühingu juhatuse liikmete arvu kinnitamine põhikirjas sätestatud alam- ja ülemmäära arvestades;

3.2.9. Ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

3.2.10. muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;

3.2.11. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

3.3. Korralised üldkoosolekud toimuvad vähemalt üks (1) kord aastas ning nende toimumise ajast, kohast ja päevakorrast tuleb Ühingu liikmeid teavitada kirjalikult ette vähemalt 14 (neliteistkümmend) päeva.

3.4. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku Ühingu juhatus juhul, kui seda on kirjalikult ja põhjust ära näidates nõudnud vähemalt 1/10 Ühingu liikmeid või juhatuse vastava otsuse alusel. Erakorralise üldkoosoleku toimumise ajast ja kohast teavitatakse Ühingu liikmeid kirjalikult vähemalt 14 (neliteistkümmend) päeva ette ning näidatakse ära erakorralise koosoleku kutsumise põhjus ja planeeritud päevakord.

3.5. Üldkoosolek võib toimuda ka elektrooniliselt, kui on täidetud kõik seadusest tulenevad nõuded.

3.6. Üldkoosolekul valitakse koosoleku juhataja ja protokollija ning kontrollitakse koosoleku pädevust vastu võtta otsuseid, määrates kindlaks koosolekul esindatud hääled.

3.7. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled Ühingu liikmetest. Igal Ühingu liikmel on üks hääl. Kui üldkoosolek ei ole pädev vastu võtma otsuseid, kutsub juhatus ühe (1) kuu jooksul, kuid mitte varem kui seitsme (7) päeva pärast kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga, mis on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata seal esindatud liikmete arvust.

3.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enanm hääli. Häälte võrdsel jagunemisel kuulutab koosoleku juhataja hääletuse ebaõnnestunuks ja avab uuesti nimekirja kandidatuuride esitamiseks. Valimist korratakse seni kuni üks kandidaat saab teistest enam hääli. Kui üldkoosoleku otsus tehakse üldkoosolekut kokku kutsumata, on otsus vastu võetud kui selle piilt on üle poole antud häältest. Põhikirja muutmise ning kodukorra vastuvõtmise ja muutmise otsus onn vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3üldkoosolkul osalenud liikmetestvõi nende esindajatest. Põhikirjas ettenähtud Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

3.9. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib ja esindab Ühingut juhatus, kes otsustab neid asju, mis ei ole üldkoosoleku pädevuses. Ühingu juhatusel on kolm (3) kuni viis (5) liiget.

3.10. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada kaks juhatuse liiget ühiselt.

3.11. Juhatuse pädevusse kuulub:

3.11.1. Ühingu tegevuse üldine juhtimine;

3.11.2. liikmete vastuvõtmine, väljaastumise kinnitamine, väljaarvamine ja registri pidamine;

3.11.3. raamatupidamise korraldamine, varade hoidmine ja kasutamine;

3.11.4. sisseastumis- ja liikmemaksude kogumine ning laekumise jälgimine;

3.11.5. majandusaasta aruande ja bilansi ning tegevusaruande esitamine üldkoosolekule;

3.11.6. üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettevalmistamine;

3.11.7. üldkoosolekul vastuvõetud otsuste elluviimine;

3.11.8. Ühingu esindamine, huvide eest seismine ja lepingute sõlmimine;

3.11.9. toimkondade ja töörühmade moodustamine ning neile volituste andmine;

3.11.10. põhivahendite haldamine ja käibevahendite seisu jälgimine;

3.11.11. muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.

3.12. Ühingu juhatus võtab oma otsused vastu juhatuse koosolekutel, mis toimuvad vastavalt vajadusele või kui seda nõuab vähemalt üks juhatuse liige.

3.13. Juhatuse koosolek võib toimuda ka elektrooniliselt, kui on täidetud kõik seadustest tulenevad nõuded.

3.14. Ühingu juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekus osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Ühingu juhatus võib otsuse vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

3.15. Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest kirjalikult enda määranud organile. Juhatuse liikme volitused loetakse lõppenuks avalduse esitamise hetkest. Tagasiastumise kinnitab üldkoosolek lihthäälteenamusega.

3.16. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda juhatuse ettepanekul või 1/10 Ühingu liikmete kirjaliku avalduse põhjal. Juhatuse liige loetakse tagandatuks, kui selle poolt on hääletanud üldkoosoleku lihthäälteenamus.

3.17. Ühingu juhatus töötab ühiskondlikel alustel, vastutades oma tegevuse ja tegevusetuse eest vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

3.18. Ühingu organite liikmed täidavad oma ülesandeid üldjuhul tasuta. Ühingu üldkoosolek võib otsustada hüvitada juhtimisorganite liikmetele konkreetsete ülesannete täitmisel tehtud kulutused.

 

4. MAJANDUSTEGEVUS, ARUANDLUS JA KONTROLL

4.1. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

4.2. Ühingu vara tekib liikmete sisseastumis- ja liikmemaksudest, Ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, annetustest ning muust seadusega lubatud tulust.

4.3. Ühing teostab raamatupidamist vastavalt kehtivale seadusandlusele ja esitab seadusandlusega ettenähtud korras aruanded pädevatele riigiorganitele ning võimaldab oma majandustegevuse kontrollimist.

4.4. Juhatus koostab pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks.

4.5. Ühingu majandustegevust, selle vastavust Ühingu põhikirjale ning vahendite sihipärast ja otstarbekohast kasutamist kontrollib vajadusel revident.

4.6. Revidendi määramise otsustab üldkoosolek, kui seda nõuab vähemalt üks (1) juhatuse liige või vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest. Revidendiks ei või olla Ühingu juhatuse liige ega raamatupidaja.

4.7. Revident koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule.

 

5. TEGEVUSE LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

5.1. Ühingu tegevus lõpetatakse:

5.1.1. üldkoosoleku otsusega, mis loetakse vastu võetuks, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest;

5.1.2. liikmete arvu vähenemisel alla kahe (2);

5.1.3. muul seaduses sätestatud alusel.

5.2. Ühingu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

5.3. Ühingu tegevuse lõpetamise korral jagatakse vara selleks õigustatud isikute vahel, kes määratakse üldkoosoleku otsusega.

 

Ühingu põhikiri on vastu võetud 11. mail 2006. a ning muudetud üldkoosoleku otsusetega 6. oktoobril 2012. a ja 25. jaanuaril 2023. a.

 

Eelmine põhikiri