06.06.2015 üldkoosoleku protokoll

IBKMETÜ ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinnas, 06.06.2015.a.

Algus kell 13.00, lõpp kell 17.30

Juhatas: Aire-Piret Pärn
Protokollis: Kairin Anvelt.

Osalesid: Iris Rosin, Lemme Mets ( volituse alusel Iris Rosin), Aire-Piret Pärn, Kairin Anvelt, Lee Reinula, Liia Leer ( volituse alusl Lee Reinula), Inga Aleksandrova, Natalja Rostovskaja, Maria Bogoljubova ( volituse alusel Natalja Rostovskaja), Marika Altmäe ( volituse alusel Natalja Rostovskaja), Pilvi Jõemägi, Eva Kütt, Irja Lipp, Gretel Murdvee (volituse alusel Irja Lipp), Mariana Hallikas (volituse alusel Irja Lipp), Krista Liseiski (volituse alusel Irja Lipp), Margit Kalter (volituse alusel Aire-Piret Pärn), Helisna Simberg (volituse alusel Aire-Piret Pärn), Reili Rooden (volituse alusel Aire-Piret Pärn), Jaak Roondi, Jaanika Lillepõld.

Päevakord:
1. 2014. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Inglise buldogide aretuserinõuete arutelu ja täiendamine;
3. juhatuse valimine;
4. 2016. a tegevusplaani koostamine;
5. muud küsimused.

Administratiivsed küsimused.

IBKMETÜ 06.06.2015 üldkoosoleku päevakorra kinnitamine.

Ettepanek: kinnitada IBKMETÜ 06.06.2015 koosoleku päevakord.
Hääletamine: poolt – 21
Otsustati: kinnitada IBKMETÜ 06.06.2015 koosoleku päevakord.

1. 2014. a majandusaasta aruande kinnitamine.

Ettepanek: kinnitada IBKMETÜ 2014. aasta majandusaasta aruanne (lisa 2).
Hääletamine: poolt – 21

Otsustati:
1.1. Kinnitada IBKMETÜ 2014. aasta majandusaasta aruanne (lisa 2).

2. Inglise buldogide aretuserinõuete arutelu ja täiendamine
Toimus inglise buldogite aretusnõuete esimene lugemine.
Kui aretuseeskiri saab valmis ja kinnitatud, siis esimesed 5 aastat on eeskiri piiranguteta. Terviseuuringud tuleb teha, kuid esimesel 5 aastal ei ole need veel takistuseks koera kasutamisel aretuses. Peale 5 aasta möödumist vaadatakse terviseuuringute tulemused üle ja kehtestatakse neist lähtuvalt piirangud. Arutati teemal, mis vanuses teha üldfüüsilist testi. Ühiselt otsustati, et sobilik oleks teha test 1,5-2 aasta vanuselt. Toimus arutelu, kas teha kordustest või mitte. Enamus oli seisukohal, et kordustesti pole vaja.
Aretuses kasutatavate koerte vanus jätta vastavusse EKL tõuraamatu määrusele ( emased alates 18. elukuust ja isased alates 10. elukuust).
Poegimise teemal pandi hääletusele, kas lubada teha emastele koertele 2 või 3 keisrilõiget. Hääletamise tulemusena otsustati, et lubada emasel koeral 3 keisrilõiget, aga enne kolmandat paaritust tuleb läbida korduv üldfüüsiline test.
Teravat arutelu tekitas isaste koerte aretuses kasutamise kordade arv. Hetkel ei leitud kõiki liikmeid rahuldavat lahendust.
Näituse hinne aretuses kasutataval isasel koeral peab olema “suurepärane” ja emasel koeral “väga hea”. Hinne peab olema saadud avaklassis.

Otsustati:
2.2 Iga liige saadab oma täiendused ja parandused aretuseeskirja kohta kirjalikult TÜ mailiaadressile. Seejärel Aire-Piret viib aretuseekirja sisse kõik ettepanekud ja muudatused . Muudatustega aretuseeskiri saadetakse liikmetele tutvumiseks ja seejärel kogunetakse uuesti, et kinnitada eeskiri.

3. Juhatuse valimine

Ettepanek: Põhikirja järgselt moodustada viie liikmeline juhatus.
Hääletamine: poolt – 21

Otsustati: moodustada 5 liikmeline juhatus.
Ettepanek: esitada Juhatuse liikmete kandidaatideks:
Gretel Murdvee
Irja Lipp
Jaak Roondi
Aire-Piret Pärn
Iris Rosin
Inga Aleksandrova
Kairin Anvelt

Hääletustulemused:
Gretel Murdvee 15 poolthäält
Irja Lipp 16 poolthäält
Jaak Roondi 14 poolthäält
Aire-Piret Pärn 21 poolthäält
Iris Rosin 13 poolthäält
Inga Aleksandrova 13 poolthäält
Kairin Anvelt 12 poolthäält

Kuna kahel kandidaadil oli võrdne hääletustulemus, siis visati kulli ja kirja. Kulli ja kirja tulemusel sai juhatusse Iris Rosin.
Otsustati: kutsuda tagasi juhatuse liikmed Pilvi Jõemägi ja Kairin Anvelt ja kinnitada uus juhatus koosseisus Aire-Piret Pärn, Irja Lipp, Gretel Murdve, Jaak Roondi ja Iris Rosin.

4. 2016. a tegevusplaani koostamine

Arutati järgmise aasta plaane. Mais ja oktoobris on planeeritud korraldada koormustest inglise buldogitele. Info avaldada kodulehel ja FB-s. Plaanis on teha ka proovitest prantslastele.
Kevadel on plaanis korraldada Kevadshow, lisaks veel kaks ametlikku näitust.

Aire-Piret Pärn Kairin Anvelt
Juhataja Protokollija